Cars 2017-04-25T09:35:28+00:00

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 2

Stock #:
xxx
Condition:
Year:
2010
Make:
Chrysler
Model:
T/C
Body Style:
Mini-van
Transmission:
auto
Mileage:
115000
Exterior Color:
Black
Vin #:
xxx
 
 
$12995.00
:Retail Price
Asking Price:
$699500
Stock #:
Xxx
Condition:
Year:
2006
Make:
Chrysler
Model:
300
Body Style:
4dr
Mileage:
156000
Exterior Color:
Black
Vin #:
Xxx
 
 
$8995.00
:Retail Price
Asking Price:
$4995.00

Results Found: 3

Stock #:
Xxxx
Condition:
Year:
2010
Make:
Dodge
Model:
Avenger
Body Style:
4dr
Mileage:
177k
Vin #:
 
 
$4995.00
:Retail Price
Asking Price:
$3495.00
Stock #:
Xxxx
Condition:
Year:
2014
Make:
Dodge
Model:
Dart
Body Style:
4dr
Transmission:
Auto
Mileage:
73000
Exterior Color:
Blue
Vin #:
Xxx
 
 
$12995.00
:Retail Price
Asking Price:
$8995.00
Stock #:
Xxx
Condition:
Year:
2010
Make:
Dodge
Model:
Caliber
Body Style:
4dr
Transmission:
Auto
Mileage:
81000
Exterior Color:
Silver
Vin #:
Xxx
 
 
$7995.00
:Retail Price
Asking Price:
$4995.00

Results Found: 2

Stock #:
Xxx
Condition:
Year:
2011
Make:
Ford
Model:
Focus
Body Style:
4dr
Transmission:
Auto
Mileage:
116000
Exterior Color:
Red
Vin #:
Xxxx
 
 
$8995.00
:Retail Price
Asking Price:
$4995.00
Stock #:
Xxxx
Condition:
Year:
2014
Make:
Ford
Model:
Fusion
Body Style:
4dr
Transmission:
Auto
Mileage:
52000
Exterior Color:
Black
Vin #:
Xxx
 
 
$18995.00
:Retail Price
Asking Price:
$13900.00

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 1

Stock #:
Xxx
Condition:
Year:
2011
Make:
Kia
Model:
Soul
Body Style:
4dr
Transmission:
5 speed
Mileage:
126000
Exterior Color:
Black
Vin #:
Xxx
 
 
$7995.00
:Retail Price
Asking Price:
$4995.00

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 0

Results Found: 1

Stock #:
Xxx
Condition:
Year:
2006
Make:
Toyota
Model:
Highlander
Body Style:
SUV
Transmission:
4x4
Mileage:
150000
Exterior Color:
LT Blue
Vin #:
Xxx
 
 
$12995.00
:Retail Price
Asking Price:
$8995.00

Results Found: 0

Results Found: 0